กสทช.ร่วม 3 องค์กรวิชาชีพสื่อ สร้างมาตรฐานกลไกการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม

กสทช.ร่วม 3 องค์กรวิชาชีพสื่อ สร้างมาตรฐานกลไกการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะองค์กรกำกับดูแลมีหน้าที่ในการส่งเสริมการกำกับดูแล ร่วมกับ สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อ” ที่สำนักงาน กสทช. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) และ นายสุปัน รักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกันแถลงข่าว

สำหรับการจัดแถลงข่าวร่วมกันครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพทั้ง 3 องค์กร ที่ได้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม และให้มีคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร่วม เพื่อประสานงานและร่วมกันพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกิดเป็นรูปธรรม ตอบสนองกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมขององค์กรสื่อมวลชนโดยผู้บริโภคได้อย่างดีและครอบคลุมมากขึ้น อันเป็นการสร้างมาตรฐานกลไกการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม  

สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นว่าความร่วมมือในการจัดทำแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมของ 3 องค์กรวิชาชีพดังกล่าว เป็นการแสดงจุดยืนขององค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่จะคงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่รับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ จึงได้จัดการแถลงข่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้