สภาการสื่อมวลชนฯ หารือทำแนวปฏิบัติรายงานข่าวการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ มอบอนุวิชาการ หารือความเป็นไปได้ในการจัดทำแนวปฏิบัติการรายงานข่าวการเลือกตั้ง รับเลือกตั้งใหญ่ปีหน้า เพื่อให้สื่อทำหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม นอกจากนี้สภาการสื่อฯ จะทำรายงานสถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี เริ่มปีนี้ปีแรก นำเสนอต่อสาธารณะได้ในสัปดาห์หน้า

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแนวปฏิบัติการรายงานข่าวการเลือกตั้ง เนื่องจากในปี 2566 ซึ่งรัฐบาลครบวาระ 4 ปี และจะต้องมีการเลือกตั้งใหญ่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นว่าควรจะต้องมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม ภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพ

          โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ขอความร่วมมือสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการในบริบทการเมืองและการเลือกตั้งในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเห็นว่า การร่างแนวทางดังกล่าว ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม

          นางสาวนิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรก คาดว่าจะนำเสนอต่อสาธารณะได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนการจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การทำงานภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมและพัฒนาสื่อมวลชนทุกแขนง ให้คงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งของสังคม” อีกด้วย