สภาการสื่อฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติการนำเสนอข่าว ภาพข่าว การเมืองและการเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าว ภาพข่าวการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนช่วงการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายนพปฎล รัตนพันธ์  รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าว ภาพข่าวการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศในขณะนี้ที่อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง และเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีความหลากหลาย รอบด้าน เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ต้องยึดหลักความถูกต้องและข้อเท็จจริง ประโยชน์ต่อสาธารณะ ความสมดุลและเป็นธรรม การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว และการละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แนวปฏิบัติดังกล่าว ประกอบด้วย หมวด 1 คำนิยามและหมวด 2 หมวดทั่วไป มีทั้งหมด 11 ข้อ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (อ่านเพิ่มเติม : https://www.presscouncil.or.th/regulation/8937)

รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมร่วม 3 สภาวิชาชีพ มีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม รวมถึงการจัดสัมมนาเรื่อง “การเสนอข่าวของสื่อกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม การร่วมจัดพิธีลงนาม “สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม การจัดงานวันตรวจสอบข่าวลวงโลก ประเด็นการตรวจสอบ ข้อมูลการเลือกตั้งร่วมกับภาคีโคแฟค เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา

รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบผลการจัดโครงการอบรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “สิ่งที่สื่อมวลชนควรทราบ เกี่ยวกับมรรยาททนาย” ร่วมกับสภาทนายความและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน และความคืบหน้าการเตรียมจัดเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งจะจัดที่ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-5 ถึง บี 1-6 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา ในวันที่ 20 เมษายน ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา