สภาการสื่อฯ เห็นชอบตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อ และเห็นชอบรายชื่อคณะทำงานนิยามศัพท์สื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566  ที่ประชุมรับทราบตามที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ทำหนังสือเชิญเนชั่นทีวีให้ส่งผู้แทนมาแทนนางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประเภทก่อตั้ง ในสัดส่วนของโทรทัศน์ ซึ่งเนชั่นทีวีส่ง นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี มาแทน พร้อมแต่งตั้ง นายธรรมสถิตย์ เป็น อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ และคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย

นายนพปฎล กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้อนุเลขาฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อันเป็นผลต่อเนื่องจากเวทีเสวนาครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง “กฎหมายจริยธรรมสื่อจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายชื่อคณะทำงานนิยามศัพท์สื่อสารมวลชน มีนายมานิจ สุขสมจิตร นายบุตรดา ศรีเลิศชัย และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานประกอบด้วย นายระวี ตะวันธรงค์ นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ นางสาวอศินา พรวศิน นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี และผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล

รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า โครงการเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” ซึ่งประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และคณะได้ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเห็นชอบในหลักการที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการร่วมกัน ที่ประชุมยังรับทราบการจัดอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายนนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.