สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน เตรียมเปิดโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” พ.ย.นี้  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในประเทศไทยยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภาวะการณ์ที่ภูมิทัศน์สื่อมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะทำงาน มีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษานางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  เป็นประธานคณะทำงานคณะทำงานมี นายนพปฎล รัตนพันธ์ นายภูวสิษฏ์ สุขใส รศ.สาวตรี สุขศรี ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์หรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือผู้แทน และผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล เป็นเลขานุการ โดยคณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศศึกษารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางที่จะทำให้การกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 90 วัน

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” ที่คาดว่าจะเริ่มอบรมได้ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังรับทราบโครงการเชิญคณะผู้บริหารสื่อมวลชนลาวมาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการประชุม ASIAN SUMMIT 2024 วันที่  27-29 กันยายน และโครงการศึกษาดูงานราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับสื่อมวลชนไทยโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย วันที่ 2-5 ตุลาคมนี้.