การเปิดอบรมโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ

การเปิดอบรม

โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ”

ด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก ให้กับสื่อมวลชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถของสื่อมวลชนไทยในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว ความเคลื่อนไหวในมุมต่าง ๆของระเบียบโลกได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน และเป็นไปตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา และขอบเขตของการอบรม

กำหนดเวลาการอบรมรวม 4 เดือนหรือประมาณ 12 สัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ภาควิชาการ การบรรยายและอภิปราย  8 ครั้ง การศึกษาดูงาน ส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง และ ภาคการจัดทำรายงานกลุ่ม โดยมีการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง และปัจฉิมนิเทศ พร้อมนำเสนอรายงานกลุ่ม 1 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สื่อข่าวอาวุโส หรือบรรณาธิการข่าวด้านต่างประเทศของสื่อมวลชนหลัก ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. ผู้สื่อข่าวอาวุโส หรือบรรณาธิการข่าวด้านอื่น ๆ ของสื่อมวลชนหลัก หรือสื่อใหม่ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือหัวหน้าฝ่ายของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือผู้จัดการฝ่ายขององค์การมหาชน หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

การรับสมัคร

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องเป็นหน่วยงานที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเชิญโดยตรง และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น และยื่นสมัครเข้ามาในช่องทางที่กำหนด
  2. การส่งใบสมัคร สามารถส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2566 สามารถส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง โดยใช้ชื่อว่า สมัครอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ”

ไปรษณีย์ : สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ 219 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบุษบงกช ซี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวง-เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล์ : npct.thai@gmail.com

ในการสมัคร ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่กำหนด (ส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.) โดยมีเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป และแนบพร้อมใบสมัครเข้ารับการอบรมอีก 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 1 ฉบับ (หากส่งใบสมัครทางอีเมล ต้องสแกนเอกสารส่งด้วย)

การพิจารณาผู้สมัคร

คณะกรรมการหลักสูตร จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และแจ้งผลให้ทราบต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติถือเป็นที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โทร. 0 2668 9900

นางสาวไอณัฐชา อมรรัตนสีห์ โทร. 08 8255 3434, 09 4429 0444

นางสาวอรณิชชา อยู่ศิริ โทร. 08 6422 8855, 09 6235 5945   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ใบสมัครโครงการโลกาภิวัต (269 downloads )