ออท. ณ กรุงพนมเปญนำคณะสื่อไทยเข้าพบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชา

นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะสื่อมวลชนไทยเข้าพบ H.E. Mr. SOKKHOEURN AN, Under-Secretary of State กระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างมาศึกษาดูงานเป็นเวลา 4 วัน (2-5 ตุลาคม 2566) ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย เพื่อให้สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของสื่อมวลชนในการร่วมส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในมิติใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชน พร้อมกันนี้ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชายังได้แสดงความขอบคุณมายังหน่วยงานภาครัฐของไทย และองค์กรวิชาชีพสื่อของไทย สำหรับความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพสื่อมวลชนของกัมพูชา และหวังว่าจะมีกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องข่าวปลอม ซึ่งเป็นประเด็นที่ระดับผู้นำของทั้งสองประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้วย