ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”

day13_fb

กำหนดการ งานเสวนาเรื่อง
“คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”
ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
………………………………………..
เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน และ รับอาหารว่างเช้า

เวลา 09.00 – 09.30 น.      ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการMedia Monitor
กล่าวต้อนรับ และ นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism)
ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ”

เวลา 09.30 – 11.30 น.      ผู้อำนวยการ Media Monitor ดำเนินการเสวนา เรื่อง “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวน
ของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”
โดย ผู้ร่วมการเสวนา
·     เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
·     สุชาดา จักรพิสุทธิ์ บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
·     เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการสำนักข่าวอิศรา
·     อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
·     ผู้แทนจากทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ
– Voice TV
– Nation Channel
– Spring News
– TNN 24
– New TV
– Thai TV
– Bright TV

เวลา 11.30-11.45 น.        การตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชนและผู้สนใจ
ที่เข้าฟังการเสวนา

เวลา 11.45-12.00 น.        ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ Media Monitor
สรุปสาระสำคัญ กล่าวขอบคุณ และปิดการเสวนา