ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ ร่วมประชุมใหญ่ SEAPC-Net ที่บาหลี อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Council Network (SEAPC-Net): General Assembly) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ได้แก่ สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Indonesia Press Council) สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) และสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council)

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามธรรมนูญของเครือข่ายฯ เพื่อส่งมอบตำแหน่งประธาน SEAPC-Net ที่อินโดนีเซียได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2019-2021 และปี 2021-2023 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแก้ไขธรรมนูญในเรื่องการเลือกตั้งประธาน จากนั้นจึงมีมติเลือกให้สภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต ดำรงตำแหน่งประธาน SEAPC-Net ในวาระปี 2023-2025 โดยมี Mr. Otelio Ote ประธานสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต รับหน้าที่เป็นประธาน Mr.Ohn Maung ประธานสภาสื่อมวลชนเมียนมา เป็นรองประธาน Mr.Benevides C. Baros จากสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต เป็นเลขาธิการ และมีกรรมการจากแต่ละสมาชิกองค์กรละ 1 คน ได้แก่ Ms.Ninik Rahayu ประธานสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ Mr.ZawThan จากสภาสื่อมวลชนเมียนมา และ Mr. Amito Araujo จากสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับการส่งเสริมการรักษามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนผ่านกลไกกำกับดูแลกันเอง โดยจะให้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทุกๆ 3 เดือน และมีการจัดการประชุมกรรมการบริหาร (Board of Directors Meeting) ขึ้นที่ประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2024 ขณะที่มีแผนการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปในปี 2025 ที่เมียนมา ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์ต่อไป นอกจากนี้ ประเด็นการขยายเครือข่ายที่ประชุมได้มีมติให้เชิญ Cebu Citizen-Press Council จากประเทศฟิลิปปินส์เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญอีกด้วย