สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมเลือกตั้ง กก. สมัยที่ 2

สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อเตรียมเลือกตั้งกรรมการสมัยที่ 2 พร้อมพิจารณาการจัดทำนิยามศัพท์สื่อมวลชน โดยให้ปรับแก้ไขแยกเป็นศัพท์ในสื่อเดิมและสื่อดิจิทัล รับทราบกรณี 3 สภาวิชาชีพ พร้อมองค์กรสมาชิกจะไปร่วมประชมกับกสทช. ถกปัญหาการร้องเรียนด้านจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน  

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมาน สุดโต อดีตรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายสุรินทร์ ชัยวีระไทย บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ทั้งนี้กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาการจัดทำนิยามศัพท์สื่อสารมวลชนที่คณะทำงานพิจารณาเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้อ้างอิงในวงการสื่อมวลชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมเห็นว่าควรแยกคำศัพท์เป็น 2 บัญชี ระหว่างสื่อเดิมและสื่อดิจิทัล และให้คณะทำงานฯ นำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) พร้อมองค์กรสมาชิกจะไปร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการดูแลกำกับกันเองและการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม ในประเด็นที่กสทช. ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เชิญผู้รับใบอนุญาตไปพบเพื่อชี้แจงกรณีมีการร้องเรียนด้านจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ประชุมยังรับทราบร่างรายงานการดำเนินงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ด้านจริยธรรมวิชาชีพ ประจำปี 2566 โดยขอให้คณะกรรมการส่งความเห็นเพิ่มเติมมาได้ ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อนสิ้นปี 2566 ต่อไป.