เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และซอฟท์พาวเวอร์?

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” โดยได้เชิญ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นวิทยากรหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนโลก? ส่วนช่วงบ่าย ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร หัวข้อ ซอฟท์พาวเวอร์ไทยกับพลังอำนาจทางวัฒนธรรม จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์