บทนำ

ในยุคสังคมสารสนเทศข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ในสังคม  ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในทุกองค์กรสื่อจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ โดยมี “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมกันเอง  ตลอดจนส่งเสริมเสรีภาพและให้การทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ล่วงละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพ
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมสื่อ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงมีการจัดทำเว็บไซต์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อทั้งในรูปของบทความ บทความวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจะนำมาสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมสื่อทั้งแวดวงนักวิชาชีพ  นักวิชาการ และประชนชนทั่วไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จิรโสภณ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่าควรมีการดำเนินการต่อยอดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติดังที่กล่าวข้างต้น  ด้วยการดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้านจริยธรรมสื่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักวิชาชีพ  นักวิชาการ  และประชนชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อไป