แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพนักข่าวเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 หมวด 3 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ข้อ 22 ความว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รอบด้าน”

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขอยืนยันในหลักการว่า การได้มาซึ่งหุ้น ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ จะต้องเป็นไปตามช่องทางปกติเหมือนนักลงทุนทั่วไป ที่ไปยื่นขอซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายในราคาที่เสนอขายให้ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับหุ้นในฐานะผู้มีอุปการคุณ หรืออุปการะอื่นใด หากมีการรับหุ้นจากบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการเขียนข่าวหรือการวิเคราะห์สนับ สนุนหุ้นนั้นๆ หรือหากจะเขียนก็ควรให้ข้อมูลประกอบด้วยว่า เป็นคนถือหุ้นบริษัทนั้นด้วย

นอกจากนี้ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์เจ้าของ หรือผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้น ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ร้องขอ แสดงท่าทีหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ผู้นั้นต้องการอภิสิทธิ์ ในการซื้อหุ้นจองของบริษัทนั้นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว กัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2547