แนวปฏิบัติ เรื่องการรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ

เนื่องด้วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน มีการเชิญสื่อมวลชนไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อทำข่าวการแสดงสินค้า นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขององค์กรผู้เชิญ ตลอดจนการแถลงข่าวควบคู่ทัศนาจร

การเดินทางจึงมีทั้งที่ไปปฏิบัติงาน จริง ไปทัศนศึกษา และทั้งสองอย่าง ซึ่งหน่วยงานผู้เชิญมักรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการเดินทาง ช่วงใดที่ไม่มีการรับรอง องค์กรผู้เชิญจะจ่ายค่าอาหารตามจำนวนมื้อที่ให้ดูแลตนเอง จำนวนเงินดังกล่าว อาจเหมาะสมหรืออาจมากเกินไปสำหรับค่าอาหารแต่ละมื้อ ในขณะที่บางองค์กรสมาชิกมีเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานข่าวในกรณีที่ไป ปฏิบัติหน้าที่จริง ไม่ใช่ทัศนศึกษาหรือทัศนาจร

เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ ปฏิบัติงานข่าวและบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง และเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

๑. องค์กรสมาชิกควรใช้วิจารณญาณในการตอบรับหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ มวลชนในสังกัดเดินทางไปร่วมทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอื่นใดจากองค์กรผู้เชิญซึ่งได้ ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางอยู่แล้ว

๓. องค์กรสมาชิกที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในสังกัด เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศและต่างประเทศอยู่แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวไม่รับค่าตอบแทนที่ซ้ำซ้อนกับองค์กรผู้เชิญ

๔. ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรใช้ดุลพินิจในการรับค่าตอบแทนกรณีองค์กรผู้เชิญจ่าย เป็นค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้มีการรับรองซึ่งมีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม

สภา การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
3 เมษายน ๒๕๕๒