แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การยุติความรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การยุติความรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน

 
จากกรณีการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้ารัฐสภาและบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา จนทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั้น
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความหวาดวิตกในหมู่ประชาชนทั่วไปว่า จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในลักษณะที่เป็นการยั่วยุและอาจนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบางแขนง ยังขาดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านเพียงพอ จนอาจนำไปสู่การตื่นตระหนกและเพิ่มระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่ยากจะควบคุมได้เช่นเดียวกัน
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะองค์กรอิสระทำหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน และขอเรียกร้องมายังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑) รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชนของรัฐ เช่น สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ต้องยุติการแถลงหรือให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยปราศจากการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระ เพราะการให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมืองที่ล่อแหลมได้ตลอดเวลา
๒) การชุมนุมและการปราศรัยบนเวทีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ควรใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่อาจเข้าข่ายการยั่วยุให้มีการกระทำการผิดกฎหมายอาญาที่ร้ายแรง
๓) สื่อมวลชนทุกแขนง ควรใช้วิจารณญาณขั้นสูงสุดในการพิจารณานำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ก่อนการนำเสนอข่าว รวมทั้งคำนึงถึงอยู่เสมอว่า การนำเสนอข่าวสารดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เชื่อมั่นว่า สถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สามารถยุติลงได้ หากรัฐบาลและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดำเนินการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เหนือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
๙ ตุลาคม ๒๕๕๑