แถลงการณ์ร่วม เรื่อง ประธานรัฐสภานำสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศ

แถลงการณ์ร่วม

เรื่อง ประธานรัฐสภานำสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศ

ตามที่มีข่าวปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เรื่อง ประธานรัฐสภานำสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศ และใช้งบประมาณของรัฐสภากว่า ๗ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานด้านรัฐสภาในยุโรป แต่จากข้อมูลที่ปรากฏในกำหนดการเดินทางกลับมีลักษณะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

สภาวิชาชีพทั้งสอง ซึ่งประกอบด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้ สภาวิชาชีพทั้งสองกำลังติดตามตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าตรงกับข่าวที่นำเสนอทั้งหมดหรือไม่เพียงใด มีองค์กรใดที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้        สภาวิชาชีพทั้งสอง จะต้องดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกรอบข้อบังคับด้านจริยธรรมของ      สภาวิชาชีพประการใดบ้าง หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเพียงพอต่อการทำงานแล้ว สภาวิชาชีพทั้งสองจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบถึงมาตรการการกำกับดูแลต่างๆ ต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕