สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ….

Download (แถลงการณ์-คัดค้านประกาศ-กสทช.ให้-สทท.11.pdf,PDF, Unknown)