คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่ แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง เด็กและเยาวชน และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณารับรองแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 3 เรื่อง ได้แก่ แนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง แนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และแนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งในเด็กและเยาวชน ผู้หญิง รวมถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่า นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ

ดังนั้น ที่ประชุมกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงมีมติรับรอง และให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทั้ง 3 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

28 กันยายน 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2561