ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่)

ประกาศ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง การบริหารจัดการงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วในวงกว้าง ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้งใน กทม.-ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลดการเดินทาง เหลื่อมเวลาทำงาน สนับสนุนการทำงานที่บ้าน พร้อมกับให้ใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์คอนเฟอร์เรนซ์นั้น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยดังนี้

  1. ให้เจ้าหน้าที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เท่าที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
  3. หากมีประเด็นอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น จะมีการปรึกษาในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2564

สำนักเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ