ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อฯ

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้ง นายชาย ปถะคามินทร์  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ข้อ 19 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

          (นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์)

เลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ