13 มิ.ย. 58 “การรายงานข่าวเศรษฐกิจ ภายใต้ GDP ไทยในปัจจุบัน สัมภาษณ์”