8 ส.ค. 58 “การทำหน้าที่ของสื่อ ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2”