22 ส.ค. 58 “สิทธิการรับรู้ของประชาชน กับการทำหน้าที่ของสื่อ″