24 ต.ค. 58 “ต.ย. สร. ปทท. น. ปจบ.” (ตัวย่อ สำหรับประเทศไทย ในปัจจุบัน)