2 ม.ค. 59 “ภาพลักษณ์ของสื่อในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มในปีนี้ (2559)”