02.07.59 : สื่อคือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดพระตุ๊ด-แต๋ว จริงหรือ