17.12.59 : สังคมไทยได้อะไร จากใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน