14.01.60 : ทิศทางสื่อไทย หากต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมฯ