17.06.60 : อนุสนธิจากข่าว ลำไย ไหทองคำ “สื่อ” ซื่อใส หรือ ตั้งใจนำเสนอ