08.12.61 : เราจะช่วยกันลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนบนหน้าสื่อได้อย่างไร