แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์

แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันพฤติกรรมที่อาจเป็นการละเมิดต่อหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงเห็นควรให้ยกเลิกแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แล้วให้ใช้แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ฉบับนี้ แทน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงประกาศเป็นต้นไป  ดังนี้

๑.ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าว บทความ หรือจัดทำเว็บไซต์ ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

๑.๑ ต้องไม่รับจ้างทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อเขียนข่าว บทความ หรือจัดทำเว็บไซต์ ที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อให้แก่หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานในสายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบ หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ในการรับจ้างเขียนข่าว บทความ หรือจัดทำเว็บไซต์อื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ พึงรับค่าตอบแทนอย่างสมเหตุผลกับภาระงานที่ได้รับการว่าจ้าง

๑.๓ ในการรับจ้างงานเขียนที่ไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑.๒ โดยเฉพาะงานเขียนเรื่องให้กับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ ต้องเปิดเผยชื่อของตนในฐานะผู้เขียน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่องานเขียนที่รับจ้าง

๒. การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษา ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

๒.๑ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของนักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่

๒.๒ ต้องไม่เป็นกรรมการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

๒.๓ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชนที่อาจมีการขัดกันของผลประโยชน์กับสายงานข่าวที่ตนรับผิดชอบ

๓. การมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

๓.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการหรือมีหุ้นในสัดส่วนหรือจำนวน ซึ่งมีนัยสำคัญในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

๓.๒ ไม่ควรรับผลประโยชน์ในบริษัทหรือธุรกิจอื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม อันมีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

๓.๓ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ กรรมการหรือที่ปรึกษา

๓.๔ พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยสมัครใจ จากหน่วยงานที่สังกัด

 

                                                                      สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

                                                                         ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐