แนวปฏิบัติฯ การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันพฤติกรรมที่อาจเป็นการละเมิดต่อหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ตามข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ของข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ฉบับนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงประกาศเป็นต้นไป ดังนี้

๑.ขอบเขตการรับจ้างผลิตข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

๑.๑ ต้องไม่รับจ้างทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อผลิตข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อให้แก่หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานในสายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบ หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ในการรับจ้างผลิตข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไปนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ พึงรับค่าตอบแทนอย่างสมเหตุผลกับภาระงานที่ได้รับการว่าจ้าง

๑.๓ ในการรับจ้างผลิตข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑.๒ ให้กับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ ต้องเปิดเผยชื่อของตนในฐานะผู้ผลิต เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่องานที่รับจ้าง  

๒. การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษา ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

๒.๑ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของนักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่

๒.๒ ต้องไม่เป็นกรรมการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

๒.๓ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชนที่อาจมีการขัดกันของผลประโยชน์กับสายงานข่าวที่ตนรับผิดชอบ

๓. การมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

๓.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการหรือมีหุ้นในสัดส่วนหรือจำนวน ซึ่งมีนัยสำคัญในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

๓.๒ ไม่ควรรับผลประโยชน์ในบริษัทหรือธุรกิจอื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม อันมีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

๓.๓ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ กรรมการหรือที่ปรึกษา

๓.๔ พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เว้นแต่จะได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยสมัครใจ จากหน่วยงานที่สังกัด และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

๔. ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                      สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

                                                                        ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติการรับอามิสสินจ้าง2565 (342 downloads )