“ชวรงค์” นั่งตำแหน่ง ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2

ที่ประชุมสภาการสื่อมวลชนฯ เลือก “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” เป็นประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 “นพปฎล รัตนพันธ์” เป็นเลขาธิการ พร้อมเลือกกรรมการจริยธรรม และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 (นัดแรก) ว่า  ที่ประชุมเลือกนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการประเภทก่อตั้ง จากเครือไทยรัฐ เป็นประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ กรรมการประเภทก่อตั้ง จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นรองประธาน คนที่ 1 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นรองประธานคนที่ 2 นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว กรรมการประเภทสามัญ จากเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ เป็นรองประธานคนที่ 3 นายนพปฎล รัตนพันธ์ กรรมการประเภทก่อตั้ง จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเลขาธิการ นายภูวสิษฎ์ สุขใส กรรมการประเภทสามัญ จากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส เป็นรองเลขาธิการ คนที่ 1 นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว กรรมการประเภทก่อตั้ง จากสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เป็นรองเลขาธิการ คนที่ 2 และนางสาว ณยา คัตตพันธ์ กรรมการประเภทก่อตั้ง จากคมชัดลึกออนไลน์  เป็นเหรัญญิก

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เลือกนายวีรศักดิ์ รองประธานคนที่ 2 นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ กรรมการประเภทก่อตั้ง จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นางสาว น.รินี เรืองหนู กรรมการประเภทก่อตั้ง จากเครือมติชน นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการประเภทสามัญ จากหนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการจริยธรรม โดยทั้งหมดจะหารือร่วมกันเพื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 3 คน เป็นกรรมการจริยธรรม ส่วนคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ เลือก นางสาวนิภาวรรณ รองประธานคนที่ 1 เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เลือกอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ เลือก นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการประเภทก่อตั้ง จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เลือก นายกวี จงกิจถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ เลือก นายภูวสิษฎ์ รองเลขาธิการ คนที่ 1 เป็นประธาน โดยประธานคณะอนุกรรมการทุกชุดจะคัดเลือกอนุกรรมการให้เสร็จภายใน 1 เดือนเพื่อเริ่มทำงานต่อไป.