คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชน สมัยที่ 2

รายนามคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธาน
นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
รองประธาน คนที่ 1
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
รองประธาน คนที่ 2
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
รองประธาน คนที่ 3
นายนพปฎล รัตนพันธ์
เลขาธิการ
นายภูวสิษฏ์ สุขใส
รองเลขาธิการ คนที่ 1
นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว
รองเลขาธิการ คนที่ 2
นางสาวณยา คัตตพันธ์
เหรัญญิก
นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ
กรรมการ
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
กรรมการ
นายสวิชย์ บำรุงสุข
กรรมการ
นางสาว น.รินี เรืองหนู
กรรมการ
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
กรรมการ
นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์
กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ
กรรมการ
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์
กรรมการ
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.สุริชัย หวันแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกวี จงกิจถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ