คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 3

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ ประธาน

2

คุณสมาน สุดโต รองประธานคนที่ 1

3

คุณสัมผัส พึ่งประดิษฐ์ รองประธานคนที่ 2

4

คุณสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ เลขาธิการ

5

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองเลขาธิการ

6

คุณเนตรา ฤทัยยานนท์ เหรัญญิก

7

คุณเทพชัย หย่อง กรรมการประเภทที่ 1

8

คุณตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ กรรมการประเภทที่ 1

9

คุณอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการประเภทที่ 1

10

คุณโยธิน เพ็ชรล่อเหลียน กรรมการประเภทที่ 2

11

คุณโอฬาร สุขเกษม กรรมการประเภทที่ 2

12

คุณวิโรจน์ กิจกุลอนันตเอก กรรมการประเภทที่ 3

13

คุณปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร กรรมการประเภทที่ 3

14

คุณประสงค์ ศุภวรรณาภรณ์ กรรมการประเภทที่ 3

15

คุณอุดมศักดิ์ เสาวนะ กรรมการประเภทที่ 3

16

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18

คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20

คุณถาวร สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21

ผศ.สิริทิพย์ ขันสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ