คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 2

รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 2

ลำดับที่

รายนาม

ประเภท

1

นายมานิจ  สุขสมจิตร

ประธาน

2

นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช

รองประธานคนที่ 1

3

ดร.เกษม  ศิริสัมพันธ์

รองประธานคนที่ 2

4

นายสุวัฒน์  ทองธนากุล

เลขาธิการ

5

นายวันชัย  ม่วงศรี

รองเลขาธิการ

6

นางผุสดี  คีตวรนาฏ

เหรัญญิก

7

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร

กรรมการประเภทที่ 1

8

นายสุทธิชัย  หยุ่น

กรรมการประเภทที่ 1

9

นายกำแหง  ภริตานนท์

กรรมการประเภทที่ 2

10

นายพิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ์

กรรมการประเภทที่ 2

11

นายโอฬาร  สุขเกษม

กรรมการประเภทที่ 2

12

นายสุนทร  กุลวัฒนวรพงศ์

กรรมการประเภทที่ 2

13

นายจิระพงศ์  เต็มเปี่ยม

กรรมการประเภทที่ 3

14

นายปราชญ์  ไชยคำ

กรรมการประเภทที่ 3

15

นายมนต์ชัย  เทศะแพทย์

กรรมการประเภทที่ 3

16

นายสัมผัส  พึ่งประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17

นายทวี  บุตรสุนทร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18

นายกมล  กมลตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19

ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20

นายไพศาล  ศรีจรัสจรรยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ