คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 1

รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 1

ลำดับที่

รายนาม

ประเภท

1

นายมานิจ  สุขสมจิตร

ประธาน

2

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร

รองประธานคนที่ 1

3

ศ.นพ.วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์

รองประธานคนที่ 2

4

นายสุวัฒน์  ทองธนากุล

เลขาธิการ

5

นางฉวีวรรณ  เกียรติโชคชัยกุล

รองเลขาธิการ

6

นางผุสดี  คีตวรนาฏ

เหรัญญิก

7

นายไพศาล  ศรีจรัสจรรยา

กรรมการประเภทที่ 1

8

นายสุนทร  จันทร์รังสี

กรรมการประเภทที่ 1

9

นายสุทธิชัย  หยุ่น

กรรมการประเภทที่ 2

10

นายกำแหง  ภริตานนท์

กรรมการประเภทที่ 2

11

นายถาวร  สุวรรณ

กรรมการประเภทที่ 2

12

นายพิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ์

กรรมการประเภทที่ 2

13

นายพรเทพ  แซ่จิว

กรรมการประเภทที่ 3

14

นายชูชัย  จิตแกล้ว

กรรมการประเภทที่ 3

15

ดร.เกษม  ศิริสัมพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17

นายทองใบ  ทองเปาด์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18

ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19

นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20

นายบัณฑูร  ล้ำซำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ