คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

รายนามคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                  กรรมการประเภทที่ 1 ประธาน

มาแทน นายภัทร คำพิทักษ์ ที่ลาออกเมื่อ เดือนกันยายน 2558 ไปดำรงตำแหน่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ                    กรรมการประเภทที่ 1 รองประธานคนที่ 1

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานคนที่ 2

นายชาย ปถะคามินทร์                         กรรมการประเภทที่ 2  เลขาธิการ

นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ                       กรรมการประเภทที่ 2  เหรัญญิก

นายบากบั่น บุญเลิศ                             กรรมการประเภทที่ 1

มาแทน นายสุนทร จันทร์รังสี ที่ขอลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์                     กรรมการประเภทที่ 1

นายอำนาจ จงยศยิ่ง                            กรรมการประเภทที่ 1

นายสวิชย์ บำรุงสุข                              กรรมการประเภทที่ 2

นายภูวสิษฏ์ สุขใส                               กรรมการประเภทที่ 2

นายโอภาส บุญล้อม                            กรรมการประเภทที่ 2

มาแทน นายเสด็จ บุนนาค ที่ลาออกจากต้นสังกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                        กรรมการประเภทที่ 3

นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์            กรรมการประเภทที่ 3

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส               กรรมการประเภทที่ 3

มาแทน นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม ที่ต้นสังกัดลาออกจากการเป็นสมาชิก 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นายสุประวัติ ศริลักษณ์                        กรรมการประเภทที่ 3

นางสนิทสุดา เอกชัย                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาแทน นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาแทน รศ.จุมพล รอดคำดี ที่ลาออก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุวรรณา จิตประภัสสร์             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ