ประกาศใช้แนวปฏิบัติสื่อ “ลงทุนหลักทรัพย์-สินทรัพย์ดิจิทัล”

สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติฯ เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2565”

น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งระบบออนไซต์ และออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล ที่คณะกรรมการจริยธรรม ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมที่เป็นแนวปฏิบัติฯ เรื่องการลงทุนในตลาดทรัพย์ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยจึงเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (สามารถอ่านละเอียดได้ทางเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คลิก)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการจัดงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยปีนี้ได้กำหนดจัดงานเป็น 3 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” โดยเชิญผู้คร่ำหวอดในวงการต่างๆ ทั้งสิ้น 8 ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม อาเซียน และสื่อมวลชน มาปาฐกถาพิเศษ

จากนั้นในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยมีการจัดปาฐกถาพิเศษ จากนักข่าวรางวัลแมกไซไซชาวฟิลิปปินส์ “Sheila Coronel” ในหัวข้อ “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” พร้อมกับรับชมเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน

ส่วนงานที่สาม เป็นการจัดงานที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้สัญจรจัดงานในส่วนภูมิภาค เป็นการจัดเวทีเสวนาในเรื่องจริยธรรมและบทบาทขององค์กรวิชาชีพในการกำกับดูแลกันเอง โดยจัดในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ทั้งออนไซต์ และออนไลน์