แนวปฏิบัติฯ เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕

          โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนได้เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับภาคธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๓ การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน ข้อ ๒๖ “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องรอบด้าน” จึงเห็นสมควรประกาศใช้แนวปฏิบัติฉบับนี้ ดังมีข้อความดังนี้

          ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้

          “หลักทรัพย์” หมายถึง ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

          “สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ และกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

          “ตลาดแรก” หมายถึง ตลาดที่ิสินทรัพย์ทางการเงินออกขายสู่ตลาดการเงินเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีเงินทุนโดยตรง กล่าวคือ โดยไม่ได้ผ่านบุคคลอื่นใด

          ข้อ ๒ การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จะต้องเป็นไปตามช่องทางปกติเหมือนนักลงทุนทั่วไปในราคาที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป

          ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องละเว้นการรับหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะผู้มีอุปการะคุณ หรืออุปการะอื่นใด

          ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นหนึ่งในผู้ถือครองหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลใด ต้องละเว้นการเขียนข่าวหรือการวิเคราะห์สนับสนุนหรือให้ร้ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวโดยผิดจากข้อเท็จจริง และไม่เขียนข่าวหรือวิเคราะห์ในลักษณะให้ร้ายต่อหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องให้ข้อมูลประกอบด้วยว่า ตนเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นหรือไม่

          ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ได้เป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลใด ต้องละเว้นการเขียนข่าวหรือการวิเคราะห์สนับสนุนหรือให้ร้ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นโดยผิดจากข้อเท็จจริง

          ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องไม่ร้องขอ หรือแสดงท่าที รวมทั้งกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผู้นั้นต้องการอภิสิทธิ์ ในการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล ในตลาดแรกของบริษัทนั้นๆ

          ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ พระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕