คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 4

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภท
ตำแหน่ง
1
พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
กรรมการประเภทที่ 1
ประธาน
2
บัญญัติ ทัศนียะเวช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคนที่ 1
3
กล้านรงค์ จันทิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคนที่ 2
4
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
กรรมการประเภทที่ 1
เลขาธิการ
5
สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
กรรมการประเภทที่ 3
รองเลขาธิการ
6
เนตรา ฤทัยยานนท์
กรรมการประเภทที่ 1
เหรัญญิก
7
ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
กรรมการประเภทที่ 1
8
มนต์ชัย เทศะแพทย์
กรรมการประเภทที่ 1
9
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
กรรมการประเภทที่ 2
10
เทพชัย หย่อง
กรรมการประเภทที่ 2
11
เนาวรัตน์ สุขสำราญ
กรรมการประเภทที่ 2
12
ชาย ปถะคามินทร์
กรรมการประเภทที่ 2
13
เชาวลิต ชูธรรมธัช
กรรมการประเภทที่ 2
14
ปราชญ์ ไชยคำ
กรรมการประเภทที่ 3
15
ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
กรรมการประเภทที่ 3
16
ฐปน วันชูเพลา
กรรมการประเภทที่ 3
17
ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18
รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ