คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 7

รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 7

ชื่อ-นามสกุล                                 ประเภท                      ตำแหน่ง

 

1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                        กรรมการประเภทที่ 2            ประธาน

2. นางผุสดี คีตวรนาฏ                          กรรมการประเภทที่ 3            รองประธานคนที่ 1

3. ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            รองประธานคนที่ 2

4. นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล                   กรรมการประเภทที่ 1            เลขาธิการ

5. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                     กรรมการประเภทที่ 2            รองเลขาธิการ

6. นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง                   กรรมการประเภทที่ 3             เหรัญญิก

7. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ                  กรรมการประเภทที่ 1

8. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร                  กรรมการประเภทที่ 1

9. นายธนดล มีถม                              กรรมการประเภทที่ 1

10. นายบรรหาร บุญเขต                      กรรมการประเภทที่ 1

11. นายธีรวัฒน์ ธรรมสกุล                     กรรมการประเภทที่ 2

12. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ           กรรมการประเภทที่ 2

13. นายภัทระ คำพิทักษ์                      กรรมการประเภทที่ 2

14. นายนพรัฐ พรวนสุข                       กรรมการประเภทที่ 3

15. นายสุริยะ คชินทร                        กรรมการประเภทที่ 3

16. นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นายกวี  จงกิจถาวร                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. นายวิทิต  ลีนุตพงษ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20. นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21. รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ