แนวปฏิบัติฯ การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมในการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเสนอข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และการไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ ๒ การเสนอข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิงมีดังนี้

๒.๑ ต้องไม่นำเสนอชื่อ ข้อมูล และอัตลักษณ์ความเป็นส่วนตัวทั้งของผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว  

๒.๒ ต้องไม่นำเสนอชื่อ ข้อมูล และอัตลักษณ์ของหญิงผู้ตกเป็นข่าวเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แม้ว่าสาธารณะจะรับรู้ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

๒.๓ ต้องไม่นำเสนอเรื่องราวในอดีตของผู้หญิงที่เคยตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรือกระทำความรุนแรงทางเพศ ในแง่ลบ

๒.๔ ต้องไม่นำเสนอภาพลามก อนาจาร โป๊เปลือย อุจาด ของผู้หญิง

๒.๕ พึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่สื่อความหมายว่าผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องของบาปเคราะห์ เคราะห์ร้ายหรือเป็นเรื่องของกรรมเวร

๒.๖ พึงระมัดระวังการนำเสนอข่าวการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือก่อนวัยอันควร โดยหลีกเลี่ยงการระบุชื่อ หรือข้อมูลทำให้ทราบถึงตัวตนของหญิงดังกล่าว โดยจะต้องไม่ให้เป็นการซ้ำเติมความรู้สึกของผู้หญิง และในกรณีมีการทำแท้ง จะต้องไม่มีลักษณะตีตรา หรือสื่อความหมายในทางลบ   

๒.๗ พึงระมัดระวังการนำเสนอข่าวผู้หญิงเกี่ยวกับการอุ้มบุญ โดยคำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่อาจมีต่อหญิงที่เป็นแม่อุ้มบุญ เด็ก และครอบครัวของเด็ก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๒.๘ พึงระมัดระวังเรื่องการผลิตซ้ำทัศนคติต่อการแต่งกาย การวางตัว และพฤติกรรมของผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ข้อ ๓ ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั่วไป ตามแนวปฏิบัติฉบับนี้หมายถึง ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั่วไป ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ “ผู้หญิง” ตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง ผู้หญิงตามเพศกำเนิด และผู้หญิงตามเพศสภาพด้วย 

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔