แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเสนอข่าวกีฬา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจริยธรรมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว นักวิชาการ และผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขึ้นทบทวนแก้ไข และให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่องการนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นแทนดังนี้

๑. การเสนอข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ต้องดำเนินการในเชิงส่งเสริมและไม่ละเมิดสิทธิของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ ต้องส่งเสริมการพัฒนาวงการกีฬาด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์โดยรักษาข้อเท็จจริง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ

๑.๒ ต้องมุ่งเน้นการใช้กีฬาประสานความเข้าใจคนในสังคม และสนับสนุนความสามัคคี โดยละเว้นการทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศสภาพ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา และสังคม พร้อมทั้งสร้างสำนึกการใช้กีฬาในการสร้างคน สร้างสันติภาพ และสร้างความรักความสามัคคี

๑.๓ ต้องไม่มุ่งเน้นการเสนอที่เป็นการเร้าอารมณ์ความรู้สึกจนสร้างความขัดแย้ง

๑.๔ ต้องไม่นำเสนอในลักษณะยั่วยุทางเพศ

๑.๕ ต้องไม่นำเสนอในลักษณะชี้นำไปสู่การส่งเสริมการพนัน

๑.๖ ต้องไม่นำเสนอโฆษณาแฝงที่เข้าข่ายส่งเสริมอบายมุข

๒. การเสนอข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป พึงคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และโอกาสความหลากหลายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับ ดังนี้

๒.๑. พึงนำเสนอความสำเร็จของนักกีฬาเพื่อเป็นการยกย่องและให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจการพัฒนาสู่การประสบความสำเร็จ และพึงนำเสนอประเด็นความล้มเหลว ปัญหา อุปสรรค และหาทางออกเพื่อพัฒนาวงการกีฬา

๒.๒ พึงให้ข้อมูลที่รอบด้าน หลากหลายประเด็น สอดแทรกกฎ กติกา เบื้องหลัง บทวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อเด็ก และเยาวชนที่จะนำมาเป็นแบบอย่าง เพื่อให้เกิดความสนใจกีฬา ส่งเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาในสังคมไทย

๒.๓ พึงส่งเสริมโอกาสในการนำเสนอที่หลากหลายทั้งเรื่องเพศ วัย และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคม เช่น คนพิการ ชาติพันธุ์ ท้องถิ่น รวมทั้งให้โอกาสกับกีฬาที่ยังไม่ได้รับความนิยม

๓. ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕