ทิศทางเศรษฐกิจไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

จัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” ในวันที่ 3 ก.ค. 2566

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย”