ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

จัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” ในวันที่ 3 ก.ค. 2566

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก”


ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางสังคมไทย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์