งานวิจัย เรื่อง บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดย ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ และ อาจารย์ขจรจิต บุนนาค

Download (B-Three.pdf,PDF, Unknown)