รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดย นางสาวมนฤทัย ลิขิตธรรมนิตย์

Download (vijaimonratai.pdf,PDF, Unknown)