ไฟล์บรรยายงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี 

ไฟล์บรรยายงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

http://www.presscouncil.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PPT_3July.pdf

http://www.presscouncil.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บทบาทและจริยธรรมของสื่อในสังคมไทยหลังโควิด.pdf