รู้ทันสื่อ 13.11.64 : เมื่อ Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มของงานข่าวอีกต่อไป

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “เมื่อ Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มของงานข่าวอีกต่อไป”

สัมภาษณ์ : นายระวี ตะวันธรงค์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สปริงนิวส์ออนไลน์ และนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สัมภาษณ์ : นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สัมภาษณ์ : ผศ. ดร. สกุลศรี ศรีสารคาม ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินรายการโดย นายณรงค สุทธิรักษ์/นายวิชัย วรธานีวงศ์